21 tháng 11, 2023

Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới. . .

Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ?

Đại đồ đệ Vu Chính Hải: "Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta."
Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!"
. . .
Cửu đồ đệ Diên Nhi: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt."
✍✍Cảnh giới tu luyện:
Thối Thể: Luyện nhục, đoán cốt, dịch cân
Thông Huyền: Tâm hồn, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu
Ngưng Thức: Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải
Phạn Hải: Nhâm mạch, Đốc mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch
Thần Đình: Tố Đạo, Ngự Đạo, Hóa Đạo
Nguyên Thần: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo
Huyền Thiên.
✍✍ Vào Thông Huyền có thể ngưng tụ pháp thân:
Thông Huyền đối ứng pháp thân: Thái Cực Sơ Thành
Ngưng Thức cảnh: Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành .
Phạn Hải cảnh: Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn .
Thần Đình cảnh: Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn .
Nguyên Thần kiếp cảnh: Bách Kiếp Động Minh( nhất diệp đến thập diệp). Thập diệp phía sau là Thiên Giới Lượn Quanh.
Thiên Giới Lượn Quanh phân chia dựa vào mệnh cách: (đều phải qua mệnh quan ở các mốc dưới)
Đến 18 mệnh cách gọi là chân nhân .

Đến 24 mệnh cách gọi là thánh nhân.
Đến 30 mệnh cách gọi là đạo thánh.
Đến 34 mệnh cách gọi là đại đạo thánh.
Thiên Giới Lượn Quanh cấp tiếp theo, Vạn Lưu Chí Tôn ( Chí tôn 36 mệnh cách , lĩnh ngộ đại đạo) + Chí tôn phân chia : tiểu chí tôn ( tiểu thần quân , đại thần quân) , đại chí tôn( tiểu đế quân , đại đế quân) , thiên chí tôn (tiểu đế hoàng , đại đế hoàng), Thần Đế.
---------------------------------

Tag: truyện tiên hiệp, Truyện tu tiên, truyện hệ thống, truyện quân sự,truyện đô thị, truyện dị năng,truyện xuyên không,truyện trọng sinh,truyện lịch sử,truyện ngôn tình, truyện huyền huyễn,truyện dị giới,truyện trinh thám,truyện hiện đại, truyện cổ đại,truyện sắc, truyện sắc hiệp,truyện kiếm hiệp,truyện lịch sử,,truyện xuyên không,truyện dị giới,truyện nữ hiệp, truyện học sinh

0 Bình luận: